L.Loozen handelend onder de naam F1-travel-Limburg is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75205599 en is gevestigd aan het Herderstasje 8, 6367 DV te Voerendaal.

 

Artikel 1   Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. F1-travel-Limburg: de Organisator of Handelaar die reisdiensten aan Reiziger aanbiedt hierna: F1-travel-Limburg.
 3. Organisator: de handelaar die pakketreizen samenstelt en deze rechtstreeks dan wel via of samen met een andere handelaar aanbiedt, of de handelaar die de gegevens van de reiziger aan een andere handelaar verstrekt.
 4. Reiziger: iedere persoon die op basis van deze titel (7a van boek 7, artikelen 7:500 - 7:513d BW) een overeenkomst wil sluiten of die op grond van een overeenkomst op basis van deze titel recht heeft om te reizen.
 5. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Reiziger tot het verrichten van Reisdiensten door F1-travel-Limburg.
 6. Handelaar: iedere natuurlijke persoon of iedere rechtspersoon die met betrekking tot onder deze titel vallende overeenkomsten handelt, mede via een andere persoon die namens hem of voor zijn rekening optreedt, in het kader van zijn handels-, bedrijfs-, ambachts-, of beroepsactiviteit, ongeacht of hij optreedt als organisator, doorverkoper of handelaar die een gekoppeld reisarrangement faciliteert of reisdienstverlener.
 7. Reisdiensten: de diensten die F1-travel-Limburg aanbiedt, zijn diensten op gebied van reizen, in het bijzonder reizen ten behoeve van het bijwonen van formule 1 races, personenvervoer, verhuur van auto's, accommodatie die niet wezenlijk deel uitmaakt van personenvervoer en die niet voor bewoning is bestemd en andere toeristische diensten die niet wezenlijk deel uitmaken van een reisdienst.
 8. Reisdienstverlener: de accommodatieverschaffer, vervoerder reisorganisator en/ of andere dienstverlener op gebied van reizen die uitsluitend verantwoordelijk is voor de uitvoering van de betreffende dienst.
 9. Pakketreisovereenkomst: de overeenkomst inzake de gehele pakketreis, of indien de pakketreis uit hoofde van afzonderlijke overeenkomsten wordt geleverd, alle overeenkomsten die betrekking hebben op de Reisdiensten die deel uitmaken van de pakketreis.
 10. Gekoppeld reisarrangement: tenminste twee verschillende soorten reisdiensten die voor dezelfde reis of vakantie worden afgenomen, die geen pakketreis vormen en waarvoor afzonderlijke overeenkomsten worden gesloten met verschillende reisdienstverleners waarbij een Handelaar i) tijdens één bezoek aan of contactmoment met het eigen verkooppunt het apart selecteren en apart betalen van elke reisdienst door de reiziger faciliteert of ii) op gerichte wijze de afneming van tenminste één aanvullende reisdienst bij een andere handelaar faciliteert waarbij uiterlijk 24 uur na de bevestiging van de boeking van de eerste reisdienst een overeenkomst met die andere handelaar wordt gesloten.

 

Artikel 2   Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van F1-travel-Limburg, elke overeenkomst tussen F1-travel-Limburg en Reiziger en op elke Dienst die door F1-travel-Limburg wordt aangeboden.
 2. Voordat een Pakketreisovereenkomst wordt gesloten, krijgt Reiziger de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal F1-travel-Limburg aan Reiziger aangeven op welke wijze Reiziger de algemene voorwaarden kan inzien.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Reiziger.
 5. De algemene voorwaarden van Reiziger zijn uitgesloten.
 6. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
 7. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
 8. Op de dienstverlening van F1-travel-Limburg is in aanvulling op titel 7 van boek 7 (artikel 7:400 -7:413) inzake de Overeenkomst van Opdracht, titel 7A van boek 7 (artikel 7:500 - 7:513d BW) inzake de Overeenkomst van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.
 9. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op gekoppelde Pakketreisarrangementen, of reisdiensten die geen pakketdienst of gekoppeld reisarrangement zijn.

 

Artikel 3   Het Aanbod

 1. Alle door F1-travel-Limburg gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
 2. F1-travel-Limburg is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Reiziger schriftelijk binnen de opgegeven geldigheidstermijn wordt bevestigd.
 3. Het Aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Reiziger in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Indien de daadwerkelijke situatie afwijkt van de getoonde afbeeldingen en/of gegevens, zal dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld zijn zodat Reiziger hierover duidelijk is geïnformeerd.
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 5. Indien het aantal personen wat deel kan nemen aan een bepaalde Dienst gelimiteerd is, of er op andere wijze beperkingen of voorwaarden gesteld worden aan de Reizigers, zal dit in het Aanbod opgenomen zijn.
 6. Een Aanbod van F1-travel-Limburg wordt samengesteld op initiatief van Reiziger, onder voorbehoud van de beschikbaarheid van diensten van derden. Een samengestelde prijsopgave verplicht F1-travel-Limburg niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 7. Het Aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden reisdiensten, alsmede alle verplichte contractuele informatie Overeenkomstig titel 7A, afdeling 2 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de Pakketreisovereenkomst. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Reiziger in staat is om een goede beoordeling te maken van de betreffende reis en/of Dienst.
 8. F1-travel-Limburg is, nadat een offerte is gemaakt, gerechtigd om deze van Reiziger te herroepen en haar prijzen te herzien indien dit indien de prijsverhoging het directe gevolg is van veranderingen in een toegenomen prijs in brandstof of andere energiebronnen, belastingen of vergoedingen (over de in (Pakketreis)overeenkomst genoemde reisdiensten, die worden geheven door niet direct bij de uitvoering van de pakketreis betrokken derden, met inbegrip van toeristenbelastingen, landingsrechten en vertrek- of aankomstbelasting in havens en op vliegvelden) en wisselkoersen die voor de pakketreis van belang zijn. Ingeval van een prijsverhoging van meer dan 8% van de prijs van de pakketreis, is Reiziger gerechtigd om de Pakketreisovereenkomst te beëindigen zonder betaling van een beëindigingsvergoeding.

 

Artikel 4   De reserveringsopdracht van een reisdienst

 1. Indien Reiziger een opdracht in algemene zin neerlegt bij F1-travel-Limburg, zal F1-travel-Limburg Reiziger informeren en/of adviseren en eventueel een voor Reiziger gewenste dienst reserveren. Reiziger is tegenover F1-travel-Limburg gebonden zodra Reiziger een opdracht aan F1-travel-Limburg heeft verstrekt, ook als Reiziger nog geen bevestiging heeft ontvangen.
 2. Reiziger kan slechts binnen 24 uur nadat hij de Opdrachtbevestiging heeft ontvangen, bezwaar aantekenen of de Reisovereenkomst zonder opgave van redenen kosteloos annuleren. Bij het niet tijdig aantekenen van bezwaar, wordt behoudens tegenbewijs de (Pakketreis)overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen en dient Reiziger te voldoen aan de daarin opgenomen verplichtingen jegens zowel de F1-travel-Limburg als de betreffende dienstverlener. Door de boekingsbevestiging is Reiziger aan de overeenkomst gebonden.
 3. Ingevolge de Opdrachtbevestiging is Reiziger verplicht om alle gegevens van hemzelf alsmede zijn reisgezelschap te verstrekken die relevant zijn voor de uitvoering van de diensten alsmede bijzonderheden (lichamelijke en/of geestelijke toestand) van de medereizigers.
 4. Eventuele prijzen van gereserveerde diensten kunnen niet gegarandeerd blijven. Conform de voorwaarden van de betreffende Dienstverlener kunnen deze prijzen gewijzigd worden. F1-travel-Limburg heeft hier geen invloed op.
 5. F1-travel-Limburg zal ingeval van vliegvervoer de identiteit van de luchtvaartmaatschappij bekend maken, zodra deze bekend is bij F1-travel-Limburg.
 6. De Reiziger, althans de hoofdboeker is jegens de Reisagent aansprakelijk voor de uit overeenkomst voortvloeiende verplichtingen alsmede jegens de Dienstverlener voor de verplichtingen op grond van de overeenkomst met de Dienstverlener. De overige Reizigers zijn slechts aansprakelijk voor het eigen aandeel in de reserveringsopdracht.

 

Artikel 5   Totstandkoming van de (Pakketreis)overeenkomst

 1. De (Pakketreis)overeenkomst komt tot stand op het moment dat Reiziger een Aanbod van F1-travel-Limburg heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan F1-travel-Limburg te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail.
 2. Reiziger dient tenminste 18 jaar of ouder en handelingsbekwaam te zijn om een opdracht aan F1-travel-Limburg te verstrekken.
 3. Reiziger is verplicht om de juiste informatie te verstrekken (ook indien hij namens meerdere Reizigers een boeking maakt), op basis waarvan de Pakketreisovereenkomst wordt opgesteld zoals bepaald in titel 7A van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de Pakketreisovereenkomst. Reiziger is aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen ten aanzien van alle (mede)Reizigers van de overeenkomst.
 4. F1-travel-Limburg is niet gehouden aan een Aanbod indien Reiziger redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Reiziger geen rechten ontlenen.
 5. Ingeval van een maximumaantal deelnemers zal F1-travel-Limburg aangeven hoeveel deelnemers mee kunnen gaan.
 6. Voor de totstandkoming van de Pakketreisovereenkomst ontvangt de Reiziger, voordat deze is gebonden aan de Pakketreisovereenkomst (of een daarmee overeenstemmend aanbod) standaardinformatie door middel van het formulier als bedoeld in bijlage 1, deel A of deel B van de richtlijn (EU) 2015/2302 en, voor zover deze van toepassing is op de pakketreis daarnaast de volgende informatie zoals vastgelegd in artikel 7:502 BW.
 7. Na de totstandkoming van de Pakketreisovereenkomst, doch uiterlijk 7 dagen voor vertrek ontvangt Reiziger informatie met betrekking tot de benodigde reisbescheiden (indien beschikbaar, doch uiterlijk 24 uur voor vertrek), alsmede informatie aangaande het paspoort, formaliteiten op gezondheidsgebied, visa en andere relevante informatie zoals bijvoorbeeld het afsluiten van een reis- en/of annuleringsverzekering. Reiziger is zelf verantwoordelijk voor het inwinnen van aanvullende informatie en het up-to-date houden van deze informatie. Indien Reiziger niet binnen deze termijn de betreffende informatie ontvangt, dient Reiziger zelf contact op te nemen met F1-travel-Limburg.
 8. Reiziger is zelf verantwoordelijk om de benodigde documenten gedurende de reis bij zich te hebben. Indien wegens het ontbreken van de benodigde informatie Reiziger de reis niet, of niet geheel kan maken, dient Reiziger de kosten hiervan zelf te dragen, tenzij F1-travel-Limburg uitdrukkelijk voor de betreffende documenten zou zorgen en tekortgeschoten is in zijn informatieverplichting.
 9. Indien de Pakketreisovereenkomst door meerdere Reizigers wordt aangegaan, is elke Reiziger afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Pakketreisovereenkomst voortvloeiende verplichtingen tenzij anders overeengekomen.

 

Artikel 6   Annuleren van de Pakketreisovereenkomst

 1. Bij annulering door de Reiziger is F1-travel-Limburg gerechtigd om, naast € 15,- incl. BTW aan administratiekosten, de volgende annuleringskosten in rekening te brengen:

- Tot 6 weken vóór de vertrek dag: 30% van de reissom

- Tot 5 weken vóór de vertrek dag: 40% van de reissom

- Tot 4 weken vóór de vertrek dag: 50% van de reissom

- Binnen 4 weken vóór de vertrek dag: 100% van de reissom

 1. Annulering van de Pakketreisovereenkomst gedurende de reis is niet mogelijk.
 2. Indien er sprake is van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden die de uitvoering van de Pakketreisovereenkomst verhinderen, is F1-travel-Limburg gerechtigd de Pakketreisovereenkomst te beëindigen. Reiziger zal hiervan onverwijld in kennis worden gesteld. Reiziger ontvangt reeds betaalde gelden retour, zonder enige schadevergoeding.
 3. Ingeval van het annuleren van de Pakketreisovereenkomst is Reiziger is zelf verantwoordelijk voor indirecte kosten aan de reis, waaronder verstaan maar niet beperkt tot de kosten van de reisverzekering en eventuele inentingen.
 4. Een annulering dient schriftelijk aan F1-travel-Limburg te worden doorgegeven. F1-travel-Limburg zal binnen 5 werkdagen de annulering en de annuleringskosten bevestigen.
 5. F1-travel-Limburg heeft het recht de Pakketreisovereenkomst met Reiziger met onmiddellijke ingang op te zeggen indien Reiziger bij het wijzigen van een Pakketreisovereenkomst niet akkoord gaat met een voorgesteld gelijkwaardig alternatief Aanbod. Reiziger heeft in deze situatie recht op kwijtschelding of teruggave van de reissom, of indien de reis reeds ten dele is genoten, op een teruggave van een evenredig deel daarvan binnen 10 werkdagen.
 6. De terugbetalingen op grond van het annuleren van de Pakketreisovereenkomst worden uiterlijk binnen 14 dagen na de beëindiging van de Pakketreisovereenkomst gedaan.

 

Artikel 7   Wijzigen van de Pakketreisovereenkomst

 1. Het wijzigen van een Pakketreisovereenkomst door Reiziger is slechts mogelijk indien en voor zover deze wijzigingen door F1-travel-Limburg worden goedgekeurd en doorgevoerd. Een wijziging kan slechts schriftelijk ingediend worden.
 2. Indien F1-travel-Limburg namens Reiziger de Pakketreisovereenkomst wijzigt, wordt hiervoor een servicevergoeding ad € 15,- incl. BTW in rekening gebracht. Dit bedrag wordt eventueel nog vermeerderd met extra kosten welke door derden in rekening worden gebracht. (Bijvoorbeeld naamswijziging ticket bij vliegmaatschappij)
 3. Elke wijziging dient telefonisch of per e-mail ingediend te worden bij F1-travel-Limburg. F1-travel-Limburg geeft geen garantie dat de door Reiziger gewenste wijziging daadwerkelijk toegepast kan worden. F1-travel-Limburg zal op korte termijn na ontvangst van een wijzigingsverzoek aan Reiziger schriftelijk kenbaar maken of het verzoek uitgevoerd kan worden en indien dit mogelijk is, welke gevolgen dit heeft voor de reissom. Reiziger dient akkoord te geven op de gewijzigde Pakketreisovereenkomst. Reiziger is gehouden bij akkoord, de gewijzigde reissom te voldoen binnen de opgegeven betalingstermijn.
 4. F1-travel-Limburg is gerechtigd om de Pakketreisovereenkomst te wijzigen indien sprake is van kleine, onbeduidende wijzigingen en hoeft Reiziger hierover niet (tijdig) in kennis te stellen. Reiziger is verplicht deze wijziging te accepteren. Ingeval van een ingrijpende wijziging doet F1-travel-Limburg aan Reiziger indien mogelijk, een alternatief Aanbod. Dit Aanbod dient minstens gelijkwaardig te zijn. Reiziger wordt tijdig geïnformeerd en heeft de mogelijkheid om de Pakketreisovereenkomst te annuleren indien Reiziger niet akkoord gaat met de wijziging of alternatief Aanbod. Indien de kwaliteit of de kosten van de reis worden verminderd, ontvangt Reiziger gelijktijdig een voorstel tot verlaging van de reiskosten. Reiziger dient uiterlijk binnen 24 uur in geval van spoedeisende gevallen (of 48 uur indien de reis 14 dagen of later begint) na kennisgeving zijn beslissing door te geven aan F1-travel-Limburg. Bij gebreke van een tijdige reactie wordt de wijziging automatisch als akkoord bevonden.
 5. F1-travel-Limburg heeft tevens het recht de Pakketreisovereenkomst te wijzigen wegens onvermijdbare buitengewone omstandigheden. F1-travel-Limburg deelt deze wijziging onverwijld, doch zo spoedig mogelijk aan Reiziger mede. Vanaf 14 dagen voor vertrek deelt F1-travel-Limburg deze wijziging uiterlijk binnen 24 uur aan Reiziger mede.
 6. Reiziger heeft het recht de Pakketreisovereenkomst te beëindigen, zonder betaling van een gestandaardiseerde beëindigingsvergoeding indien de non-conformiteit aanzienlijke gevolgen heeft voor de uitvoering van de pakketreis en F1-travel-Limburg deze niet binnen een door Reiziger gestelde redelijke termijn heeft verholpen.

 

Artikel 8   Duur van de Pakketreisovereenkomst

 1. Indien en voor zover tussen Reiziger en F1-travel-Limburg een Pakketreisovereenkomst is afgesloten, is de duur van deze Pakketreisovereenkomst conform hetgeen partijen zijn overeengekomen.
 2. Zowel Reiziger als F1-travel-Limburg kan de Pakketreisovereenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Pakketreisovereenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld, en hem/haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van zijn verplichtingen en hij hierin toerekenbaar tekortschiet. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Reiziger.
 3. De ontbinding van de Pakketreisovereenkomst laat de betalingsverplichtingen van Reiziger onverlet indien F1-travel-Limburg ten tijde van de ontbinding werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Reiziger dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.

 

Artikel 9   Uitvoering van de dienstverlening

 1. F1-travel-Limburg zal zich inspannen om de overeengekomen Reisdienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. F1-travel-Limburg staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Reisdiensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven. Indien een onderdeel niet conform afspraak uitgevoerd kan worden, zal F1-travel-Limburg zoveel mogelijk zorg dragen voor de uitvoering van deze afspraken, tenzij dat in redelijkheid niet gevergd kan worden van F1-travel-Limburg in verband met hoge kosten.
 2. De Pakketreisovereenkomst op basis waarvan F1-travel-Limburg de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening.
 3. De door Reiziger verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door F1-travel-Limburg aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. F1-travel-Limburg heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.
 4. Bij de uitvoering van de Diensten is F1-travel-Limburg niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Reiziger op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor F1-travel-Limburg, is Reiziger gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.
 5. F1-travel-Limburg is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
 6. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Reiziger verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is F1-travel-Limburg aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Reiziger niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door F1-travel-Limburg of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Reiziger komen, sprake is van vertraging heeft F1-travel-Limburg recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Reiziger.
 7. Ten aanzien van de reisdiensten gelden de hiernavolgende aanvullende bepalingen:
 8. In geval van een gebrekkige uitvoering van de Pakketreisovereenkomst is Reiziger verplicht F1-travel-Limburg hier onverwijld van op de hoogte te stellen, zodat zij tijdig de nodige maatregelen kan treffen om het gebrek te verhelpen.
 9. Indien een deel van de overeengekomen Diensten niet meer nagekomen kan worden, dient F1-travel-Limburg met een gelijkwaardig kwalitatief alternatief te komen, zonder hiervoor extra kosten in rekening te brengen. Ingeval geen alternatieven mogelijk zijn, kan Reiziger een prijsverlaging aangeboden krijgen. Reiziger is niet verplicht het alternatief te accepteren. Ook kan Reiziger eventueel zelf een tekortkoming verhelpen.
 10. Reiziger heeft het recht om de Pakketreisovereenkomst kosteloos op te zeggen indien de tekortkoming niet binnen een redelijke termijn is verholpen. Reiziger heeft alsdan recht op een prijsvermindering en gelijkwaardig vervoer om de terugreis te maken.
 11. Reiziger is zelfstandig verantwoordelijk voor zijn gedragingen gedurende de uitvoering van de Pakketreisovereenkomst.

 

Artikel 10   Verplichtingen Reiziger

 1. Reiziger is verplicht alle door F1-travel-Limburg verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Pakketreisovereenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat F1-travel-Limburg niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Reiziger.
 2. F1-travel-Limburg is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Reiziger te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is F1-travel-Limburg verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door F1-travel-Limburg voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Pakketreisovereenkomst.
 3. F1-travel-Limburg kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Pakketreisovereenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is F1-travel-Limburg gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Reiziger. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Reiziger dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan F1-travel-Limburg.
 4. Elke Reiziger is zelfstandig verantwoordelijk voor zijn of haar gedragingen tijdens deelname aan een reis of activiteit.

 

Artikel 11   Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Pakketreisovereenkomst blijkt dat de Pakketreisovereenkomst aangepast en/of aangevuld dient te worden of op verzoek van Reiziger nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Reiziger te komen, is Reiziger verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. F1-travel-Limburg is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen. F1-travel-Limburg kan daarnaast van Reiziger verlangen dat daarvoor een aparte Pakketreisovereenkomst wordt gesloten.
 2. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde Diensten een vaste prijs is afgesproken en het uitvoeren van die Diensten leidt tot extra (spoed)werkzaamheden die redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, is F1-travel-Limburg gerechtigd om deze kosten, na overleg met Reiziger, in rekening te brengen bij Reiziger.
 3. Indien in de Pakketreisovereenkomst een wijziging uitgevoerd dient te worden waarvan de oorzaak van de wijziging aan F1-travel-Limburg kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade van Reiziger voor rekening van F1-travel-Limburg. Indien de oorzaak van de wijziging aan Reiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van Reiziger. Indien de oorzaak van de wijziging noch aan Reiziger noch aan F1-travel-Limburg toegerekend kan worden, dragen partijen ieder hun eigen schade.

 

Artikel 12   Prijzen en betaling

 1. De vermelde prijzen voor de producten en diensten zijn in euro’s en inclusief omzetbelasting (BTW), tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De verschuldigde (koop)prijs moet bij bestelling geheel worden voldaan en bijkomende administratie- en verzendkosten worden duidelijk vermeld in de orderbevestiging en factuur.
 2. Indien Partijen een aanbetaling overeengekomen zijn dient deze aanbetaling door Reiziger betaald te zijn alvorens F1-travel-Limburg een aanvang zal maken met zijn werkzaamheden. Bij niet tijdige betaling van de aanbetaling, ontvangt Reiziger een betalingsherinnering. Bij gebreke van een betaling, treedt het incassobeleid in werking. Prijsstijgingen en veranderende beschikbaarheid van de Diensten en/of activiteiten kunnen van toepassing zijn indien Reiziger op een later moment de betaling verricht.
 3. Indien sprake is van een betaling in termijnen van Reiziger is F1-travel-Limburg gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven (slechts) conform de voorwaarden van de Pakketreisovereenkomst schriftelijk aan te passen met inachtneming van een termijn van tenminste drie maanden.
 4. Indien Reiziger niet of niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, is F1-travel-Limburg gerechtigd om de Pakketreisovereenkomst per direct te beëindigen, zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding of restitutie van reeds betaalde gelden.
 5. Indien de Pakketreisovereenkomst daar uitdrukkelijk in voorziet, kunnen de prijzen na het sluiten van de Pakketreisovereenkomst worden verhoogd conform artikel 7:507 BW. F1-travel-Limburg stelt Reiziger uiterlijk 20 dagen voor aanvang van de reis schriftelijk op de hoogte van een eventuele prijsverhoging.
 6. Indien de prijsverhoging meer dan 8% van de prijs van de Pakketreisovereenkomst bedraagt, kan Reiziger, binnen een door F1-travel-Limburg bepaalde redelijke termijn de voorgestelde wijziging aanvaarden of de Pakketreisovereenkomst beëindigen zonder betaling van de in artikel 6, derde lid van deze Pakketreisovereenkomst genoemde beëindigingsvergoeding.
 7. In geval van een beëindiging van de Pakketreisovereenkomst ten gevolge van een prijsverhoging van meer dan 8%, en Reiziger geen gelijkwaardig alternatief Aanbod aanvaardt, betaalt F1-travel-Limburg alle door of namens Reiziger betaalde bedragen onverwijld en in elk geval uiterlijk 10 werkdagen nadat de Pakketreisovereenkomst is beëindigd aan Reiziger terug.
 8. Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting (btw).
 9. Reiziger is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Reiziger door F1-travel-Limburg ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 10. Partijen kunnen overeenkomen dat Reiziger een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Reiziger het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.
 11. Reiziger kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 12. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Reiziger wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Reiziger op grond van de Pakketreisovereenkomst onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 13   Incassobeleid

 1. Wanneer Reiziger niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Reiziger van rechtswege in verzuim.
 2. Reiziger zijnde een Consument zal eerst een nadere schriftelijke herinnering ontvangen met het verzoek om binnen de daarin gestelde termijn het verschuldigde bedrag te voldoen en wordt zij geïnformeerd over de gevolgen van het intreden van het verzuim. Indien Reiziger niet alsnog betaalt, is Reiziger in verzuim.
 3. Vanaf de datum dat Reiziger in verzuim is, zal F1-travel-Limburg zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 4. Indien F1-travel-Limburg meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Reiziger.

 

Artikel 14   Risico overgang

Het risico van diefstal en verlies, verduistering of beschadiging van gegevens, documenten, databestanden en/of zaken die in het kader van de uitvoering van de Pakketreisovereenkomst gebruikt, gemaakt of geleverd worden, gaat over op Reiziger op het moment waarop deze feitelijk in de beschikking van Reiziger zijn gebracht.

 

Artikel 15   Informatieverplichting, hulp en bijstand bij reisdiensten

 1. F1-travel-Limburg verplicht zich ertoe te voldoen aan het verstrekken van voorgeschreven standaardinformatie (de voornaamste kenmerken van de reisdiensten) overeenkomstig artikel 7:502 jo 7:504 van het Burgerlijk Wetboek.
 2. Indien F1-travel-Limburg geen of onjuiste informatie verstrekt, zijn de bepalingen van titel 7A van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de overeenkomst van toepassing. In het bijzonder gaat het om de bepalingen aangaande de uitvoering van de pakketreis, klachtenregeling, verplichtingen van hulp en bijstand, opzeggingsmogelijkheden en indeplaatsstelling.
 3. Indien F1-travel-Limburg een gekoppeld reisarrangement faciliteert, wijst F1-travel-Limburg de Reiziger (voor de totstandkoming van de Pakketreisovereenkomst) erop dat Reiziger geen aanspraak maakt op rechten welke uitsluitend van toepassing zijn op de pakketreizen uit hoofde van de wet en de betreffende dienstverlener die enkel en alleen verantwoordelijk is voor een juiste contractuele uitvoering van zijn eigen diensten.
 4. Indien Reiziger en/of diens reisgenootschap hulp of bijstand nodig heeft, zal F1-travel-Limburg informatie verstrekken over plaatselijke autoriteiten, medische diensten en consulaire bijstand, alsmede de Reizigers helpen bij het gebruik van communicatie op afstand en bij het vinden van alternatieve reisarrangementen. Indien hulp of bijstand nodig is ten gevolge van opzet of nalatigheid van Reiziger en/of het reisgezelschap is F1-travel-Limburg gerechtigd een redelijke vergoeding in rekening te brengen bij Reiziger.

 

Artikel 16   Reisbescheiden

 1. De benodigde reisbescheiden worden uiterlijk 7 dagen voor de dag van vertrek aan Reiziger verstrekt, tenzij dit redelijkerwijs niet van F1-travel-Limburg gevergd kan worden.
 2. Reiziger ontvangt bij boeking direct een bewijs van de boeking van de verschillende onderdelen van de Pakketreisovereenkomst.
 3. Indien Reiziger uiterlijk 3 werkdagen voor de dag van vertrek nog geen (complete) reisbescheiden ontvangen heeft, meld Reiziger dit onverwijld bij F1-travel-Limburg.
 4. Reiziger dient de reisbescheiden na ontvangst direct zorgvuldig te controleren op fouten en bij eventuele fouten direct contact op te nemen met F1-travel-Limburg.

 

Artikel 17   Bescherming bij insolventie

 1. Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling m.b.t. pakketreizen is F1-travel-Limburg lid van de Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde Touroperators (GGTO). GGTO is een erkende garantieregeling.
 2. Voor zover de reisovereenkomst een pakketreis betreft valt de reissom onder het garantiesysteem van de Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde Touroperators (GGTO). GGTO biedt garantie aan Reiziger die geboekt heeft bij F1-travel-Limburg. GGTO staat er voor garant dat Reiziger het reeds betaalde deel van de reissom terug krijgt indien de touroperator in financieel onvermogen komt. Dit kan zijn vóór het vertrek maar ook tijdens het verblijf op locatie. Details over hetgeen vergoed wordt kunt u vinden in de garantiebepaling op de download pagina van de website van de Stichting GGTO: www.stichting-ggto.nl.
 3. Tot uitkering kan uitsluitend worden overgegaan indien de Reiziger zijn aanspraak op de Stichting GGTO bekend maakt binnen twee maanden nadat hij kennis heeft genomen van het feit dat de aangesloten touroperator zijn overeenkomst met hem als gevolg van financieel onvermogen niet kan nakomen. Hiertoe kan het schadeclaimformulier worden gebruikt dat beschikbaar is op de download pagina van GGTO: www.stichting-ggto.nl.

 

Artikel 18   Privacy, gegevensverwerking en beveiliging    

 1. F1-travel-Limburg gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Reiziger en de Reizigers en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal F1-travel-Limburg de betrokkene hierover informeren.
 2. Reiziger is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een (Reis)dienst van F1-travel-Limburg verwerkt worden. Reiziger staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Reiziger F1-travel-Limburg tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Pakketreisovereenkomst.
 3. Indien F1-travel-Limburg op grond van de Pakketreisovereenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.
 4. F1-travel-Limburg kan nadat Reiziger daartoe toestemming heeft verleend, een of meerdere foto’s van de reis en/of diens recensie plaatsen op bijvoorbeeld de website en/of social mediakanalen van F1-travel-Limburg.

 

Artikel 19   Opschorting en ontbinding

 1. F1-travel-Limburg is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Reiziger in verzuim is met de nakoming van enige uit de Pakketreisovereenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Reiziger schriftelijk worden bevestigd. F1-travel-Limburg is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van het opschorten van haar Diensten.
 2. Alle Diensten worden aangeboden onder voorbehoud van (gewichtige) onvoorziene omstandigheden, zoals bijvoorbeeld extreme weersomstandigheden en/of plaatselijke omstandigheden die de uitvoering van de Diensten verhinderen of beperken. Ingeval van onvoorziene c.q. onveilige omstandigheden die afgelasting of uitsluitingen van de Dienst tot gevolg hebben, is F1-travel-Limburg gerechtigd om een Dienst niet uit te voeren en een gelijkwaardig alternatief aan te bieden.
 3. F1-travel-Limburg is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het tijdelijk opschorten van haar Diensten. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Reiziger voor reeds uitgevoerde Diensten.

 

Artikel 20   Overmacht

 1. F1-travel-Limburg is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Pakketreisovereenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van F1-travel-Limburg wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van F1-travel-Limburg , (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers, (iii) onvoorziene wijzigingen van diensten van Dienstverleners (iv) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (v) overheidsmaatregelen, (vi) elektriciteitsstoring, (vii) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (viii) natuurrampen, (ix) oorlog en terroristische aanslagen, (x) algemene vervoersproblemen, (xi) stakingen, afgelasting en/of uitsluitingen en (xii) overige situaties die naar het oordeel van F1-travel-Limburg buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. F1-travel-Limburg is niet aansprakelijk voor een tekortkoming van een verplichting wegens onvoorziene omstandigheden die is toe te rekenen aan de Reiziger of een derde niet zijnde een hulppersoon van F1-travel-Limburg.

 

Artikel 21   Beperking van aansprakelijkheid

 1. Indien het verrichten van (Reis)diensten en/of uitvoeren van opdrachten door F1-travel-Limburg leidt tot aansprakelijkheid van F1-travel-Limburg, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal driemaal de waarde van de reissom tenzij sprake is van opzet of nalatig handelen van F1-travel-Limburg, of persoonlijk letsel van de Reiziger (anders dan toe te rekenen aan de Reiziger zelf zoals neergelegd in lid 4 van dit artikel).
 2. F1-travel-Limburg is niet aansprakelijk voor algemene informatie in foto’s, folders en ander promotiemateriaal of informatie van (gelinkte) websites zover dit niet door haarzelf is opgesteld maar door derden.
 3. F1-travel-Limburg is niet aansprakelijk voor bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie van Reiziger.
 4. In het bijzonder is F1-travel-Limburg niet aansprakelijk voor omstandigheden die toe te rekenen zijn aan Reiziger of de Reiziger zelf. Hieronder wordt verstaan, maar is niet beperkt tot het negeren van instructies en/of waarschuwingen, roekeloos of verkeerd handelen, deelnemen onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen.

5.. Schade aan kleding of andere eigendommen van Reiziger veroorzaakt door derden (niet zijnde hulppersonen in de zin van art. 6:76 BW, die niet betrokken zijn bij de uitvoering van de Pakketreisovereenkomst), is eveneens uitgesloten van aansprakelijkheid van F1-travel-Limburg.

 1. F1-travel-Limburg is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website, storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.
 2. F1-travel-Limburg staat niet in voor een tijdige ontvangst van de e-mail. Reiziger heeft een zelfstandige verplichting om haar e-mail tijdig in de gaten te houden indien Reiziger digitaal informatie aangeleverd krijgt. F1-travel-Limburg zal hierbij rekening houden met de toepasselijke wettelijke termijnen.
 3. Reiziger staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte informatie met betrekking tot de (reserverings)opdracht. F1-travel-Limburg sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor (gevolg)schade ten gevolge van het uitvoeren van de opdracht op basis van door Reiziger foutief verstrekte informatie.
 4. In geval van non-conformiteit heeft de Reiziger recht op een passende prijsverlaging voor iedere periode waarin er sprake was van non-conformiteit, tenzij de non conformiteit aan de Reiziger is toe te rekenen. De Reiziger heeft recht op passende schadevergoeding voor alle schade die de Reiziger oploopt als gevolg van non-conformiteit tenzij de non-conformiteit te wijten aan de reiziger, een derde (die niet betrokken is bij de uitvoering van de in de Pakketreisovereenkomst begrepen reisdiensten en de non-conformiteit niet kon worden voorzien of voorkomen) of sprake is van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.
 5. Alle aanspraken van Reiziger wegens tekortschieten aan de zijde van F1-travel-Limburg vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij F1-travel-Limburg binnen een jaar nadat Reiziger bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.

 

Artikel 22   Geheimhouding

 1. F1-travel-Limburg en Reiziger verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Pakketreisovereenkomst bij Reiziger aan F1-travel-Limburg bekend gemaakt is en/of op andere wijze door F1-travel-Limburg is verkregen.
 2. Indien F1-travel-Limburg op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en F1-travel-Limburg zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is F1-travel-Limburg niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Reiziger geen grond voor ontbinding van de Pakketreisovereenkomst.
 3. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door F1-travel-Limburg aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van F1-travel-Limburg vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Reiziger zal F1-travel-Limburg vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van F1-travel-Limburg is verspreid.
 4. De geheimhoudingsverplichting leggen F1-travel-Limburg en Reiziger ook de door hen in te schakelen derden op.

 

Artikel 23   Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Reiziger is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden die hij aan F1-travel-Limburg verstrekt in het kader van de Pakketreisovereenkomst. Ook als deze gegevens afkomstig zijn van derden is Reiziger hiervoor verantwoordelijk.
 2. Reiziger vrijwaart F1-travel-Limburg van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen uit het vorige lid.
 3. Reiziger vrijwaart F1-travel-Limburg voor aanspraken van derden met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten op de door Reiziger verstrekte gegevens en informatie, die bij het uitvoeren van de Pakketreisovereenkomst gebruikt kunnen worden.
 4. Indien Reiziger elektronische bestanden, software of informatiedragers aan F1-travel-Limburg verstrekt, garandeert Reiziger dat deze vrij zijn van virussen en defecten.
 5. Reiziger is zelf verantwoordelijk voor het bij zich hebben van de benodigde (reis)documenten, zoals een aan alle geldigheidsvereisten voldoend paspoort, of waar toegestaan, een identiteitskaart en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties, rijbewijs en groene kaart.

 

Artikel 24   Melding klachten tijdens de reis

 1. Indien Reiziger tijdens de reis een tekortkoming in de uitvoering van zijn Pakketreisovereenkomst ervaart, dient Reiziger dit direct te melden aan F1-travel-Limburg. Reiziger dient hiervoor zo spoedig mogelijk tijdens de reis het daarvoor bestemde noodnummer van F1-travel-Limburg te bellen. Hiermee stelt Reiziger F1-travel-Limburg in staat om het probleem, zo mogelijk ter plekke en direct, op te lossen.
 2. Indien Reiziger niet aan de in het vorige lid opgenomen meldingsplicht tijdens de reis voldoet en F1-travel-Limburg daardoor niet in staat stelt om de tekortkoming in de uitvoering van de Pakketreisovereenkomst ter plekke en direct, althans binnen een redelijke termijn op te lossen, zal het eventuele recht op schadevergoeding worden beperkt of uitgesloten.
 3. F1-travel-Limburg zorgt voor duidelijke informatie in de reisbescheiden inzake de ter plaatse te volgen procedure, contactgegevens en bereikbaarheid van betrokkenen en zal eventuele communicatiekosten aan Reiziger vergoeden, tenzij blijkt dat deze redelijkerwijs niet gemaakt hadden hoeven te worden.

 

Artikel 25   Overige klachten

 1. Indien Reiziger niet tevreden is over de service van F1-travel-Limburg of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Reiziger verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen schriftelijk gemeld worden via info@f1-travel-limburg.nl met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Reiziger voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil F1-travel-Limburg de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. F1-travel-Limburg zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

 

Artikel 26   Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen F1-travel-Limburg en Reiziger is Nederlands recht van toepassing.
 2. F1-travel-Limburg heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Reiziger hiervan op de hoogte stellen.
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de (Pakketreis)overeenkomst tussen F1-travel-Limburg en Reiziger, worden beslecht door de bevoegde rechter van Rechtbank Limburg tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

 

 

Voerendaal, 29 oktober 2019